اسامی برندگان 1 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
بهنام محمدی چنارستانیاسوج
حسین بازگیدیهوک
فرح ناز پورمیرزاتالش
علی صبوری فردقم
سعید صدوقلنگرود
حاجیه ترکاسدآباد
فرشید سلاحیایرانشهر
نرجس درویشنوشهر
وحید دالوندبروجرد
سید رضا اسحقی توتمشهد