اسامی برندگان 1 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
صفر محمود میمند و مجید محمودی میمندخاتون آباد
امین ابراهیمیزهدان
محمدجواد پورخدادادکرمانشاه
امیر حسام خدابخشتهران
فاطمه مقریانگرگان
علی گرگیجدوست محمد
سجاد فرهودیخلخال
ولی اله اندبیلیتالش
زهرا محمدی خشندرقتهران
هوشمند فضلیساری