اسامی برندگان 11 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
محمد قصابیسردشت
غلامرضا ابراهیمیبندرعباس
مهدی طالبیشیراز
محمدرضا یزدیاناصفهان
اکبر استادرحیمیهریس
جعفر صادق زادهمشهد
امیرعلی نودهکردکوی
بدری هویدا شیرکوهیرشت
مژگان الهوئیتنکابن
مهران کمالییزد