اسامی برندگان 12 مرداد

نام و نام خانوادگیشهر
مهدی قنبریانارومیه
سیدحسین هاشمیجم
محمد هندیزی پورسیرجان
کیوان جمالی زاده رشت
مهدی تاجیک محمدیهورامین
رمضانعلی صالحیتهران
طارق بیگیایلام