اسامی برندگان 13 مرداد

نام و نام خانوادگیشهر
سمیه حمیدی فردنیشابور
قربانعلی حسن پوربرازجان
خویبار یاراحمدیکهنوج
عبدالعزیز شاکریدرگهان
سمیه خلف ونددورود
اسداله توسلیمشهد
مححمد حسین ذوالفقاری جامیمشهد
آزاده زیباییمشهد
حسین شعبانیقایمیه
وحید عباس زادهبوکان