اسامی برندگان 13 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
محمد حسن فرساییشهریار
فاطمه بزرگمهرتویسرکان
جمعه یوسفیقم
روح اله مکرمیبجنورد
علی علی نژاد سامانلواردبیل
محمد امین زارعیسقز
عباس قلی پورتهران
روح اله رخشانپاتاوه
سعید دهقانبیرجند
محمد شامرادیساوه