اسامی برندگان 14 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
علی فتوحی فیروزآبادرباط کریم
جلیل مفتاح شیراز
فرج اله داودی کازرون
حجت سیستانی رحمت آبادرفسنجان
علی گلویجلین
اعظم دشتی فریزد
کریم الله سبحانی زاهدان
زینب کازرونی بوشهر
محمد درودیانتهران
محمد جواد مزینانیتهران