اسامی برندگان 14 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
عمران توانچابهار
داود ماهی گیر سوزائیقشم
حمید اله اسحاق زهیقشم
اسماعیل صیاد ترابیبندرانزلی
اسماعیل موسی زادهزنجان
سامان احمدیکیش
کیوان بیات منفردزنجان
محسن حیدریکیش
خلیل پیشادستچابهار
مرتضی عزیزپورزنجان