اسامی برندگان 15 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
اسحاقعلی مهدوی بوشهر
اسماعیل اشراقیان بروجنی بروجن
مجید نجاتی پیکانی تهران
عرازمراد ممی زاده گنبدکاووس
عیسی چنارانی نیشابور
اسماعیل موسی زادهزنجان
علی نادری تهران
مرضیه حرآبادی فراهانی تهران
رضا پیرویتهران
امین فاضلی بابلسر