اسامی برندگان 16 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
نظامعلی جانعلی زاده رحیم آباد
عبدالمجید محسنی بهبهان
فاطمه نوریمریوان
اسمعیل ایزدی گرگان
سجاد طلایی کاشمر
محمد محمدی تهران
علی احمدی بقال تهران
رسول سلیمان نژاد باری ارومیه
عباداله کاشفی زرنقی زرنق
حمیدرضا عالم زاده تهران