اسامی برندگان 18 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
فرهاد صیام دوست عسلویه
محمدرضا عزتی کرج
عظیم افتخاری چوبر
محمد سلیمی و رضا مرادی مشهد
ابراهیم صفیاری تهران
مهران مهریار مهرداد فرودستان دستجردی اصفهان
علیرضا نصیری رویان
علی امیری خواه قم
سیدهاشم میرعبدالهی حسناتی قاضیانی تهران
نرگس برقیان پوردشتی بوشهر