اسامی برندگان 2 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
شهین اسکویی اصلمراغه
زینب کشاورزیاندامغان
میرحسن جعفری آلوجیتهران
محمدرضا آقاپور_حمیدعباسیتبریز
سیاره فرضعلیپورتنکابن
مرضیه بازیاریاصفهان
جلیل مهدویتهران
محمد تفضلی مهرجردییزد
نواب اوتمان زیشیراز
فردین کاظمیقایمیه