اسامی برندگان 2 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
قدرت اله اسدی ارجنکیشهرکرد
الهه دربایعنبرآباد
علی قوسی علی آبادخلخال
مصطفی سعادتمندبوشهر
فیروز بازیاریزرین شهر
علی اکبر نصراله آقاگرگان
محمد عفتی قزلگچیتهران
مصطفی قنادزادهمشهد
اسکندر حساس رودسریرشت
مرتضی حاجی زادهتهران