اسامی برندگان 21 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
حمزه دلفی اهواز
فاطمه خوشحالسمنان
ابراهیم برزگرزاده سیه چشمه
اکبر نعمتیچوبر
خالید پیروتی میاندوآب
محمد چیانی فریدونشهر
جعفر عزیزیان احمدآبادمیاندوآب
کامران محمدی بالا گغشه لشت نشا
پرشنگ سلیم زاده بوکان
سیامک ظهمززادهارومیه
خدیجه فلاحنور
ادریس بلکامهپیشین
زری فاطمه سلطان سرابندی سرابندیمشهد
سعید شاهمرادیتهران
محسن نجف زادهمشهد
حامد محمدانی ریگیزاهدان
اصغر سمیعیمشهد
فاطمه حسین زاده گورابسریکرمانشاه
سید حسین جاسمیکرمانشاه
ابولفضل رستگار گرگان