اسامی برندگان 22 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
سید ابوالقاسم فرهی بوشهریبوشهر
محمد هادی خرقانیشهریار
مرتضی غفوریاسالم
ناصر طراحمشهد
هیوا مبراسنندج
حسین اکبریوراوی
منصور رفعتیسمنان
سید جواد زین الدینمشهد
اسماعیل احمدیفرخ شهر
سید امین موسویجم