اسامی برندگان 23مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
امین آل طهبجنورد
نصیر حق شناس جلیل آبادیشیرلز
حجت اله اسمعیلیبویین زهرا
عربعلی فروزان دشتکیشیراز
سامان معروفی اقدمپیرانشهر
یوسف فرج زاده میرانتهران
رضا ناصرنعیمی اولارومیه
پیمان ابوالفتحیارومیه
فرزاد دادفرنیایزد
کیومرث کاظمین ماسولهفومن