اسامی برندگان 24مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
عایشه شمسیمیرآباد
غلامرضا مسلم طالبیقم
ولی تلاوتیتهران
طاهر درویشیمهاباد
جواد بیرجندیمشهد
داود دوستاسلامشهر
فائق مصطفی پوربوکان
مریم گروگیانسیریک
نجمه حاج حسینی سخویدییزد
فردین یاریکرمانشاه