اسامی برندگان 25 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
حسین عزیزیورامین
نظر علی علی اکبر علی محمد باقری جعفری باقریمشهد
رضا صادقی ورجانیتهران
محمد حسین عابدسبزوار
محمد بصیر رضاییساوه
زهرا میرزا علی سه شاهیاقبالیه
محمد عسگریگلوگاه
عباس آغازتهران
حسین بذرافیل آبادیفارسان
عزیز ترکمانی نژادمیناب