اسامی برندگان 28 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
بهزاد رحیمیارومیه
مهران قراگوزلوتهران
سلام محمودیسقز
داود عربساوه
سعید الیاسی دهنوییکرمانشاه
محسن قمیچمخاله
فریبرز خدابخشیکرج
مرضیه دهقان نیرییزد
محمود عرب بازماندهرفسنجان
غلام سخی محمدیمشهد
سیده نجمه حسنیبندر انزلی
احمد دل پیشهتبریز
مصطفی رفیعیفریدونشهر
منصور اصلانی تهران
اسماعیل رادیزد
بهمن مولاییزنجان
خالد مقدسیمیرآباد
سید مجتبی رییسیون سیستانیمشهد
مرتضی نظری سفیدانتبریز
سید محمود حسینی پناهنیشابور
علی پور اباذریحاجی آباد
ناصر نیک رومشهد
علی خاکی باشسیزتبریز
حسن عبدالهیبوکان
زهرا تارخاراک
امیر حسین اردانیتهران
محمد رشیدیسقز
امین مزینانیتهران
علی اکبر جعفری دستجردیقم
رسول رحمتی نژادمشهد