اسامی برندگان 29 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
مهدی آقامحمدیابهر
علی اصغرزاده ریحانیاهر
ابولفضل براتیرزن
حسن رحمتی قلعه کلیصومعه سرا
عبدالعزیز خانه شیرفاضل آباد
اصغر رحیمیتهران
موسی وکیلیمحمدیار
مسعود غفوریمشهد
سعید نیک خصلتتهران
امام داد نظری بهن آبادحاجی آباد