اسامی برندگان 3 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
ایران دهقان آزادپرندک
سید سجاد دیوکلائیبابل
محمد صباحیسیراف
فرزاد اصلان زاده حورآستارا
هادی نوروزیاردبیل
جواد حسنیکاشان
رشید رحمنزادهبوکان
عقیل قریشیبندرعباس
کامران باقری فرخرم آباد
سید سعید سجادیان مرزبالیبابل