اسامی برندگان 3 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
عبدالکریم احمدی شلحهآبادان
مجتبی رضوی نسبگنبدکاووس
زیبا رحمتیاندیمشک
علی عارف پوربرازجان
مهری مراددشتیاصفهان
لیلا صادقیتنکابن
صابر سانی نژادکرج
نادر هدایتیتهران
مجتبی ابوالحسنیآباده
زهرا مختاری سدهسده لنجان