اسامی برندگان 31 مرداد

نام و نام خانوادگی شهر
فاطمه زارعبیضا
قیصل رشید پورانبندر لنگه
نرجس اسکندریگرگان
محمدرضا نوری قزلجهتیکمه داش
سید ساجد غنم گیرآستارا
میثم شرزه ئیشیراز
زهرا یاوریگلپایگان
سید محمود سیدالموسویمشهد
قربانمحمد بشکبندر ترکمن
علی رضا بیابانی قصبهرشت
محمود توفیقیانمهدی شهر
مهدی باقریتهران
جواد جباریتهران
مجتبی ادیبسیرجان
مرتضی محمدیمشهد
کامران علی نیا میاندهیصومعه سرا
حمید آزمونتهران
سید حسن حسینینیر
محمد حسین شکریلواسان