اسامی برندگان 4 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
شهره زارع دهقانانیشیراز
اله قلی کوچکیگنبدکاووس
شمس الدین رضازاده بندرعباسیکرج
هادی حکم آبادیسبزوار
فرهاد نجفیکرمانشاه
احمدعلی مرزبانمرودشت
سیدمحمدعلی ضیابخشبابلسر
شیرین خدادادیانمشهد
سجاد میریتهران
عصمت حسینعلی زاده شهن آبادیمشهد