اسامی برندگان 4 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
حاجی علی سپهوندملایر
آناهیتا تیموریانتهران
مجید رونقیتهران
مهرداد بزرکارچرام
سجاد زحمت کشمشهد
زهرا سعیدی ورنوسفادرانیخمینی شهر
حجت بی غمقم
پروانه حیدریخورموج
حسن ابراهیمیبندرعباس
سيده ناهید حسینیقائم شهر