اسامی برندگان 5 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
اسماعیل آرامیقم
علی سلمانیانتهران
فرزاد مرادی اصلخرمدره
حسین ابولحسن زاده یزدیسیرجان
کاظم تقی پورکانیخوش رود پی
قربانعلی غلام پوراصفهان
نجف نجفی لیسارتهران
شعبان دوستدار شیخ احمداردبیل
کامل نادریانسقز
میثم زین الدین تهران