اسامی برندگان 6 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
ریحانه دماوندیگرگان
سعید کریمیکیان
قاسم احمدییزد
محمد عابدیحمیدیا
میلاد شهری بافیزد
مهرداد درخشانیاهواز
فرزاد علیزادهشیراز
جعفر سهرابی کرمانشاهیتهران
نگار فرج پور بیژگردیبروجن
حسن کریم پورقم