اسامی برندگان 6 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
داود حاجی حسنیاسلامشهر
مجید بابائیآمل
ناصر بهرامیبوشهر
عزیز بدویاهواز
آرمین معنوی گنگچینارومیه
محمد باخداتهران
فهیمه کوه برتنکمان
محمد یزدانیتبریز
منصور بهرام نژادبوکان
محسن شاه محمدیتهران