اسامی برندگان 7 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
سمانه حسینعلی زاده سرایدشتیرودسر
مهدیه عبدالعلیانیزد
ایمان استاددرعلیدزفول
سید کاظم موسویشوش
محمد دهقان محمدیمشهد
سعید نعمتیانتهران
وحید و ابولفضل محب محمدیگوگد
محمد حسین شریعت رضویتهران
حسن معین فارسانیجلگرد
عبدالحمید یزدانی دهاقانیدهاقان
احمد جنت فریدونیرامسر
رضا نهتانیحاجی آباد
میراسد مقیمی اصلرشت
زهرا محمدی خشندرقتهران
کیانوش بالادست_ فرامرز حاجی پور ویشکائیرشت
سید محمدرضا جهاندیدهمشهد
حسن طاهرخانیتاکستان
امید جهانشاهی جوارانکرمان
فرزاد خوشنودبندرعباس
مصطفی فرج خواهتهران