اسامی برندگان 7 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
مهرنوش شهرکیچابهار
خداقلی نجفیزنجان
عماد بادپاچابهار
سعید کریم بیگیچابهار
عبدالله محمدی درگهانیقشم
اسماعیل موسی زادهزنجان
محمدعلی پادارچابهار
ابراهیم محمدیزنجان
نعیم اسکائیچابهار
سامان احمدیکیش