اسامی برندگان 8 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
مسعود انصاریبوشهر
سید رضا رمضان زادهشیروان
ابولفضل خاجوییزد
آذر زارعیدره شهر
محدثه آتشیبندرگناوه
مجتبی معتمدی پوربندرعباس
انوش نصیری دوگرفردیس
میثم عبدی تربقانکاشمر
حسین شرفه مناطیاهواز
اسماعیل ابراهیم آبادیکرمانشاه