اسامی برندگان 8 مهر

نام و نام خانوادگی شهر
ابوالقاسم درخشندهسمنان
فرهاد محقق نیاسنندج
محسن صحراییقاین
رضا ایزانلوبجنورد
مرتضی جلالوندنهاوند
قاسم زمانیخمین
ودود صدوقسرعین
فاطمه سادات محمدیقم
حسن احمدییاسوج
طوبی رضاییدهلران