اسامی برندگان 10 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
مهدی رضایی اولمشهد
محسن عظیم زاده تهرانیمشهد
ستاره جالوسیقزوین
نصرت اله طهماسبیسرخرود
حدیقه دلسوز لشکربانیرامسر
محمد قاسمینیمبلوک
محمد علی مبینیاراک
مریم نوچمنیگرگان
حسین هژبریمشهد
عزت‌ حیدری فراصفهان