اسامی برندگان 11شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
اکبر امینیمشهد
غلامرضا صادقی گرجیبهشهر
معصومه رحیمینیشابور
محمد رضائیاراک
شهریار جعفریشهریار
ژاله عباسیهشتگرد
محمد جاملوتبریز
عباس زارعاناصفهان
سارا شیخیکرج
حسین موشانیمشهد