اسامی برندگان 12شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
مجتبی شفیعیحاجی آباد
جمال فلاح زادهشیراز
رحمان صادقیکرج
عباس گلیجتنکابن
داود میرشاهیزاهدان
رضا سیدی مرغکیکرمان
علی اکبر امیریکرمانشاه
مهدی هوشمندیاردکان
وفا ثمره ایارومیه
پرویز تیموری بخشتهران