اسامی برندگان 13 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
غلامرضا کوثری لنگریمشهد
علی فردباستانتهران
سید احمدرضا خیام نکوییاصفهان
محسن قشقاییصباشهر
ربابه رشادت زادهمشهد
سید علی حسینی ابراهیم آبادمشهد
هاشم لاغریتویسرکان
عبدالله پوشهمهاباد
ناصر جباریمشهد
سهیل سلیمانیمشهد