اسامی برندگان 14شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
فاطمه کیانی سرکلهرودسر
مبین ابراهیمیانسردشت
اسد سوری لکیکوهدشت
حاجی کریم حسن زادهگالیکش
علی شاهینیعسلویه
علی اصغر زارعیزد
محمد تفضلی مهرجردییزد
فرشاد بهادری قلاتیشیراز
سعید چنانی شمخی پورشوش
مظفر جعفری نیارفسنجان