اسامی برندگان 15شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
نگهدار دردهخمیر
سعید ایریبندرترکمن
محمد گیلانی لاریمیجویبار
یحیی رمضان پورتهران
فاطمه عرب سلغارکرمان
سعید فراهانیتهران
حسن نجاتی مقدمکاشان
عبدالحمید چشم رسیده گرگیجزهک
قنبر صمدیقم
ربابه مهدیونکرج