اسامی برندگان 16شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
سیدامیر پورنسائیبندرانزلی
علی نبویزنجان
بیژن ایرجاصفهان
باقر مزینانیانگرگان
مسعود پور حاجی اقچایتهران
رضا حیدریتهران
علی عباس یارمحمدیتهران
پروین محمدیکرمانشاه
عبداله پروانه زاده اصفهانیاهواز
محمدرضا رضائیتفت