اسامی برندگان 23شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
بیژن بیرجندیکرج
قربان نوروزیایذه
سید مجتبی حسینی حسین آبادیزد
فاطمه ال کرداهواز
عبداله قوسی یوسف زهیزاهدان
فرید عبدالهی صلبرویان
مهدی شاه قلیمیانه
وحید دین دارشیروان
فراز نایب آقاییتهران
امیر حسین اردانیتهران