اسامی برندگان 24 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
میثم ابولفتحینهاوند
مجید اشرف پورتهران
مرتضی ابراهیمی ترکیایزدشهر
فروغ منصور اصلاهواز
فرهاد رواقایوان
قربان پور یوسفیان اقمسجدتالش
عرفان درویشیسقز
غلامعلی براتیمشهد
سيده الهام حسینیمحمدیه
سیامک قبادیاردبیل
حمید رخشانیفاضل آباد
ابوذر شهواریگرگان
حسن محمدی قلجچلوئیاسلامشهر
اکبر امینیمشهد
علی محمودنژادبوکان
علی هرمزیایرانشهر
محمد امیدی پورنسیم شهر
حسن براتزاده رفوگرمشهد
اصغر رسول خانیتهران
وحیده دهقانی اشکذرییزد