اسامی برندگان 25 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
انسیه یوسفی مشکا پشتیبندرانزلی
زینب امامی خطبه سرامشهد
سید رحیم زینالی فرخیتبریز
شهره زارع دهقانانیشیراز
بهنام احدیقیدار
حسین پیریقرچک
محمد صباییتهران
مولود صفری کیاشبندرانزلی
حسین اسکندری امینلوئینقده
حمید خواجهخورموج
سید بهاالدینسقز
طاهره پورحسنتبریز
سمیرا دولاحخورموج
ناصر عرفه حاج محمدی شجاع جابلوتهران
علی واحدیقم
تیمور پو صادق قرطاولمراغه
جمشید سپهریاهواز
محمد صالح مدبرسراوان
رامین رضا متین متینتهران
عبدالعلی جوهریمال خلیفه