اسامی برندگان 26 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
محسن مطیع دولتیزد
رحیم منجلینصیر شهر
خداداد حسین زهیزاهدان
حسن احمدیبندر گناوه
محمد کلاوشیسمنان
فائق کریمی یلقوز آغاجتهران
مریم جودکی رشنوخرم آباد
منصور رحیمیسنندج
معصومه احمدآبادینیشابور
اسماعیل رحیمی حیدرآبادیجهرم
مائده متقی قهتهران
مریم بیکیزد
یحیی حسین زادهوراوی
محمد سلیمیبن
احمد ملاحگرگان
صدرا طیبی و علی جمالیشهرضا
زهرا قاسم زاده بجندیگرگان
علی اکبر حسینیمشهد
سید رضا هاشمیتهران
صالح بدریتهران