اسامی برندگان 27شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
عبدالهادی قاسمیانارستان
حانیه باقری سنگاچینرضوانشهر
مهین کریمی دستنانیدستنا
مجتبی قوام مسعودیتهران
کمال برادرانتهران
امیر حسین عربزادهبندرگناوه
سعید الوستانیگرگان
حسن مرادیتهران
هدیه عیوقتهران
سحر احمدیاهواز