اسامی برندگان 28 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
ابوالفضل رسولیزنجان
اکبر شربتی نیااصفهان
تاجماه الهامی زادهپاتاوه
کیومرث قاسمی کلیمیپاکدشت
بهمن ایزدیشیراز
محمد رضا حسینییزد
احمد رضا صيادیشهرضا
هاشم مقتدرارومیه
سیما سالمی لمراسکیبهشهر
علی حقگوبروجرد