اسامی برندگان 31 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
امیر حسین زاده نقدهنقده
جبار امیریتهران
سید حسن غمیلوئیتهران
یاسر توکلآستارا
زهرا محرمیانمریوان
محمدعلی چاه جوئی مقدمخوسف
محمود پور بیژنبابل
بهمن ترکی هرچگانیشهرکرد
مصطفی جلال الدین پروانه اولسبزوار
احمد پیریتبریز