اسامی برندگان 9 شهریور

نام و نام خانوادگی شهر
جواد حاتمینورآباد
کمال فلاحی بوکانیبوکان
مصطفی کاظمی مجدقم
حیدر یاری نژادایلام
محمد سلیم بهرام زهی رادپیشین
امان اله صفرزهیدوست محمد
فرامرز شه بخشمشهد
محسن فتحی نژادتهران
جواد رضاییتهران
رامین محرربابایی و حمیدرضا باقری دوستتهران